Ohjaaminen

Ohjaaminen

 

Ohjauksella voidaan tarkoittaa kaikkia niitä keinoja, joilla ohjaaja edistää toisen henkilön oppimista, oppimismahdollisuuksien luomista sekä oppimishalun virittämistä ja säilyttämistä.

-Ohjaus on vaihtoehtojen, valintojen, esteiden ja mahdollisuuksien tutkimista.
-Ohjaus on oppimisen edistämistä.
-Ohjaustilanteen tarkoitus on ajan, huomion ja kunnioituksen antaminen määräaikaisesti ohjattavan roolissa olevalle.

 

Ohjauksen tavoitteita ovat

Ohjaajan rooli

Ohjaajan rooli

 

Ohjaaja on alkuvaiheessa opettaja, joka kertoo, näyttää ja opettaa aloittelevalle oppijalle asioita.Opiskelun alkuvaiheessa oppija tarvitsee ohjausta eniten: oppija kaipaa ohjaajalta tukea ja neuvoa. Oppija on pitkälle riippuvainen niistä tiedoista, joita ohjaaja hänelle esimerkiksi työpaikasta ja työtehtävistä antaa. (Emt.1999.)

Motivoivan ohjauksen periaatteet

Motivoivan ohjauksen periaatteet

Motivoivan ohjauksen periaatteita on:

-  ”Motivoituminen tapahtuu mahdollisuuden, ei pakon kautta.”

-  Motivoituminen edellyttää henkilökohtaista päätöstä.

-  ”Motivoivan ilmapiirin luomisessa käytetään vuorovaikutuksellisia keinoja.”

-  Motivoituminen edellyttää turvallista ja luottamuksellista tilannetta.

-  Motivoituminen edellyttää valinnan vapautta.

Opiskelijan perehdyttäminen

Opiskelijan perehdyttäminen

Työssäoppimisen alku luo perustan onnistuneelle oppimiselle. Alkuun kuuluvat opiskelijan vastaanottaminen, opiskelijan perehdyttäminen ja työssäoppimisen jatkon suunnitteleminen. Kun opiskelija tulee työpaikalle ensimmäistä kertaa, antaa vastaanottohetki ensivaikutelman tulevasta työssäoppimisesta ja työpaikan kulttuurista yleisesti. Siksi vastaanottohetki kannat- taa suunnitella etukäteen ja sopia opiskelijan vastaanottajasta.

 

Työssäoppimisen alussa olennaisia seikkoja:

Itseohjautuvuus

Itseohjautuvuus

Ohjauksen tavoitteena on kasvattaa ohjattavaa yhä itseohjautuvammaksi. Itseohjautuva ihminen kykenee asettamaan itselleen tavoitteita, ohjaamaan omaa toimintaansa sekä arvioimaan omia mahdollisuuksiaan ja rajoituksiaan. Itseohjautuva ihminen ei tarvitse koko ajan toista henkilöä kertomaan, mitä ja miten tulisi tehdä. Itseohjautuvalle yksilölle on ominaista sitoutuminen toimintaan, sisäinen motivaatio, suunnitelmallisuus, oma-aloitteisuus, kriittisyys, luovuus, joustavuus ja kyky arvioida työnsä jälkeä.(Emt.)