Arviointi tehdään näytöillä

Arviointi tehdään näytöillä

 

Näyttö

Näytöllä tarkoitetaan toimintaa, jossa opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen. Näytössä opiskelija osoittaa osaamistaan. Valmentavan koulutuksen osien suorittamiseksi vaadittava osaaminen osoitetaan muulla tavoin kuin näytössä. Opiskelija voi osallistua näyttöön osaamisen hankkimistavasta riippumatta.

Näyttöympäristö

Näyttöympäristö

Näyttöympäristöillä tarkoitetaan työpaikkoja, joissa ammatillinen osaaminen osoitetaan käytännön työtehtäviä tekemällä. Näyttöympäristöt valitaan siten, että niissä voidaan osoittaa tutkinnon perusteissa määrätty osaaminen. Perustellusta syystä näyttöympäristöt voivat olla muita paikkoja, esimerkiksi oppilaitoksen työmaita, virtuaalisia ympäristöjä tai simulaattoreita.

Näyttöjen henkilökohtaistaminen

Näyttöjen henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaistaminen on olennainen osa näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista. Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on suunnitella tutkinnon perusteissa edellytetyn ammattitaidon tai osaamisen osoittaminen kunkin opiskelijan kohdalla yksilöllisesti. Näyttöjen suunnittelussa tulee ottaa huomioon se, milloin ja missä kukin opiskelija osaamisensa näyttää. Henkilökohtaistamisen perustana ovat tutkinnon perusteet ja koulutuksen järjestäjän tutkintokohtaiseen osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma.

Arvioinnin asteikko

Arvioinnin asteikko

 

Osaamisen arviointi

Osaamisen arvioinnissa arvioidaan, miten opiskelija hallitsee tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. Opiskelijan osaamista arvioidaan vertaamalla sitä tutkinnon tai koulutuksen perusteissa määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin ja asetettuihin kriteereihin. Arviointi kattaa kaikki tutkinnon tai koulutuksen osien ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet.

 

Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit

Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit

 

Näytöt arvioidaan tutkinnon osittain. Arviointi antaa tietoa, miten opiskelijan osaaminen vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia ko. tutkinnon osassa. Ammattitaitovaatimukset ovat valtakunnallisia kriteereitä.

Näyttöjen arviointiasteikko riippuu suoritettavasta tutkinnosta.

– Ammatillisissa perustutkinnoissa asteikolla 1-5 / hylätty.

– Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa hyväksytty / hylätty.