Esimiehen rooli työturvallisuudessa

Esimiehen rooli työturvallisuudessa

Turvallisuusjohtaminen

Turvallisuusjohtaminen tarkoittaa tavoitteellisia toimia, joilla työpaikka jatkuvasti ylläpitää ja kehittää työn ja työolojen turvallisuutta ja terveellisyyttä. Turvallisuusjohtamisella parannetaan sekä järjestelmien toimivuutta että olosuhteita ja ihmisten hyvinvointia. Keskeisenä tavoitteena on ehkäistä työstä aiheutuvia sairauksia ja työtapaturmia sekä parantaa työn laatua ja tuottavuutta.

 

Johtaessaan turvallisuutta työnantajan kuuluu

Vastuut ja roolit

Vastuut ja roolit

 

Työsuojeluvastuu

 

 

 

Ylin johto

  •      työsuojelun toteuttamisen ja kehittämisen menettelytavat ja seuranta
  •      toimintaedellytysten turvaaminen ja varmistaminen
  •      pätevien esimiesten valinta

 

Keskijohto

  •      ohjeistuksen laadinta
  •      koneiden, laitteiden ja työvälineiden hankinta
  •      työolojen ja työympäristön seuranta ja valvonta

 

Työnjohto

Lait ja asetukset

Lait ja asetukset

 

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPISKELUN LAINSÄÄDÄNTÖ JA SUOSITUKSET

Työpaikalla tapahtuvaa opiskelua säätelevät laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) ja asetus ammatillisesta koulutuksesta (811/1998). Lisäksi työssäoppimista sivuavat seuraavat lait ja asetukset: